Regulamin Konkursu Mamma Mia!

Regulamin KONKURSU Mamma Mia!

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się KONKURS na Instagramie marki RVB LAB (zwany dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Cosmetic Group pro s.c. Joanna Szałkiewicz, Przemysław Szałkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 191, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 8792621040 w współpracy z firmą Z.P.H.U. Feba z siedzibą w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej 1, 43-332 Pisarzowice, NIP 5470243599.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu instagram.com pod adresem https://instagram.com/rvblab_poland (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal instagram.com ani firmę z nim związaną.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich ewentualnej zmiany. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe zostają przekazane dobrowolnie przez Uczestników Konkursu i będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem.

6. Konkurs organizowany jest w celu propagowania informacji oraz oferty o marce RVB LAB oraz Feba.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów ani członkowie ich rodzin.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.

b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Napisanie przez Uczestnika komentarza pod postem, to automatyczna akceptacja niniejszego Regulaminu.

c) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.

4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.

5. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora prac zgłoszonych do Konkursu (w tym wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika) m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych zdjęć i opisów na profilu marki RVB LAB i Diego dalla Palma Proffesional, w serwisie Instagram @rvblab_poland oraz @diegodallapalmapro_poland, na profilu Facebook Diego dalla Palma Proffesional oraz w innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

8. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstów, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 20.05.2021 r. i zakończy dnia 25.05.2021 r.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26.05.2021 r. pod postem konkursowym na Instagramie @rvblab_poland oraz @feba.pl

3. Zadanie konkursowe polega na:

• zamieszczeniu z prywatnego, aktywnego profilu Uczestnika komentarza pod postem konkursowym, w którym Uczestnik napisze czego życzy swojej mamie z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wykonanie wyżej wymienionych czynności skutkuje wysłaniem zgłoszenia na Konkurs.

4. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, komisja powołana przez Organizatora wybierze 4 zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone. Kryteriami oceny nadesłanych prac są: kreatywność, oryginalne ujęcie tematu oraz poprawność językowa.

5. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac, jednak tylko jedna jego praca może zostać nagrodzona.

6. Zakazane jest edytowanie Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe oznaczone przez Instagram jako edytowane są nieważne.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26.05.2021r. pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu @rvblab_poland na Instagramie z oznaczeniem profili zwycięzców i prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej na Instagramie @rvblab_poland.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są kosmetyki od marki RVB LAB oraz akcesoria plażowe marki Feba. Szczegółowa lista nagród:

Szczegółowy opis nagród:

 

1 miejsce: 

1x Microbioma Bogaty Krem Balans o wartości 284,00 zł

1x Paleta cieni Naturalny Instynkt o wartości 189,00 zł

1x Torba plażowa marki Feba o wartości 79,00 zł

1x Kapelusz plażowy marki Feba o wartości 60,00 zł

1x Zestaw: 2 gumki + opaska do włosów o wartości 39,00 zł

1x Okulary przeciwsłoneczne o wartości 23,00 zł

 

2 miejsce:

1x Microbioma Serum Nawadniające o wartości 213,00 zł

1x Róż w kompakcie Różowa Pasja o wartości 169,00 zł

1x Torba plażowa marki Feba o wartości 79,00 zł

1x Kapelusz plażowy marki Feba o wartości 60,00 zł

1x Zestaw: 2 gumki + opaska do włosów o wartości 39,00 zł

1x Okulary przeciwsłoneczne o wartości 23,00 zł

 

3 miejsce:

1x Serum Łagodzące o wartości 213,00 zł

1x Wodoodporny Tusz do oczu wrażliwych o wartości 122,00 zł

1x Kapelusz plażowy marki Feba o wartości 60,00 zł

1x Zestaw: 2 gumki + opaska do włosów o wartości 39,00 zł

1x Okulary przeciwsłoneczne o wartości 23,00 zł

 

4 miejsce:

1x Dwufazowy zmywacz makijażu 3w1 o wartości 167,00 zł

1x Błyszczyk do ust Pink o wartości 97,00 zł

1x Kapelusz plażowy marki Feba o wartości 60,00 zł

1x Zestaw: 2 gumki + opaska do włosów o wartości 39,00 zł

1x Okulary przeciwsłoneczne o wartości 23,00 zł

 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.

3. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Instagramie w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazać mu dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o sposobie wydania nagrody.

5. Prawo do nagrody wygasa, gdy:

a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że Zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 1-9 Regulaminu.

b) Zwycięzca nie wyśle swoich danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie lub nie odbierze nagrody w ustalonym terminie.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że jego zgłoszenie narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Instagram, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa, wulgarna, nawołuje do nienawiści lub jest niezgodna z prawem albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Instagram kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu, mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie @feba.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika oraz przyczynę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie lub pisemnie, w zależności od drogi złożenia reklamacji.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;

b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl